Zinrijk massage ontspanningsmassage Zinrijk massage intensieve knedingen Zinrijk massage lichaamsnerven in verbinding Zinrijk massage levensreis

Algemene voorwaarden Zinrijk Massage


Artikel 1 Definities

1. Zinrijk Massage, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als masseur.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan masseur tegen betaling van honorarium en kosten jegens de cliënt werkzaamheden voor cliënt verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens masseur waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door masseur in het kader van de opdracht eventueel ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod

1. Masseur kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten bij een massagebehandeling op locatie, worden apart vermeld.

3. Klant ontvangt na de massagebehandeling een factuur indien gewenst. Betaling geschiedt op de dag van geleverde dienst via bankoverschrijving/betaalverzoek of uiterlijk binnen 14 dagen na de geleverde dienst.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Masseur heeft het recht de tarieven op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt.

5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

6. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.

Artikel 5 Informatieverstrekking cliënt

1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan masseur.

2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Masseur zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Cliënt vrijwaart masseur voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

5. Masseur is ten allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne in het geding komt.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Masseur voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

2. De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.

3. Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties zoals gesteld voor het ondergaan van een massage. De behandelend masseur is geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een specialist of (huis)arts.

4. Wanneer cliënt al onder behandeling van een arts of therapeut is of gebruikmaakt van medicijnen, dient de cliënt eerst te overleggen met de behandelend arts of een massage tijdens de behandelperiode toegepast mag worden.

Artikel 7 Regels gedurende een behandeling

1. Cliënt wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen.

2. Zinrijk Massage is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting kan mogelijk leiden tot het stoppen van de behandeling.

Artikel 8 Wijziging en annulering

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft masseur de mogelijkheid een massagebehandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van masseur en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de massagebehandeling noodzakelijk zijn. Masseur maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan cliënt. Indien vervanging niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

2. Annulering van een afgesproken behandeling is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur wordt de behandeling doorberekend.

3. Indien cliënt zonder annulering niet beschikbaar is voor de geplande behandeling op locatie, is masseur gerechtigd naast de behandelingskosten tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te berekenen aan klant indien van toepassing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Masseur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Masseur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische of lichamelijke schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.

3. Masseur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Masseur is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de cliënt gedurende een overeenkomst op locatie.

5. Cliënt blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is cliënt zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.

6. In het geval dat masseur een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt bedraagt de schade niet meer dan door masseur aan klant in rekening is gebracht.

7. Cliënt vrijwaart masseur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door masseur geleverde diensten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door masseur aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij masseur. Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3. Bij inbreuk komt masseur een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Klachten

1. Cliënt is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan masseur.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de cliënt geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

4. In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en Klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ. U kunt zich via deze website tot hen wenden: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ 

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin masseur is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens masseur en betrokken derden 12 maanden.

Maak je website met Websitemachine.nl